Scroll Top

OFERTA

Sprawdź jakie usługi oferujemy!

PROJEKTY

Instalacji elektrycznych

Instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego

Instalacje uziemień, odgromowe i ekwipotencjalne

Instalacje zasilania urządzeń technologicznych i przemysłowych

Instalacje podgrzewania elektrycznego

Iluminacje budynków

Instalacje fotowoltaiczne

Rozdzielnice wnętrzowe nn i SN wraz z wizualizacją

Zasilanie gwarantowane i awaryjne (agregaty, UPS, SZR)

Stacje transformatorowe SN/nn – wnętrzowe

sieci elektroenergetycznych

Sieci i przyłącza elektroenergetyczne SN i nn (napowietrzne i kablowe)

Usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych (napowietrznych i kablowych)

Oświetlenie uliczne i terenów zewnętrznych

Oświetlenie hybrydowe i solarne

Stacje transformatorowe SN/nn

Projekty

Instalacji teletechnicznych

Systemy alarmu pożarowego, system sygnalizacji pożaru (SAP, SSP)

Instalacje oddymiania

System rozgłaszania sygnałów i komunikatów głosowych (DSO)

Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

Instalacje telefoniczne analogowe, cyfrowe i VoIP

Instalacje okablowania strukturalnego (sieć LAN)

Instalacje domofonowe i wideodomofonowe

Instalacje monitoringu (CCTV)

Sieci telekomunikacyjnych

Sieci napowietrzne, kablowe i światłowodowe

Przyłącza telekomunikacyjne  napowietrzne, kablowe, światłowodowe

Usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnych napowietrznych, kablowych i światłowodowych)

ekspertyzy, audyty i nadzory

Ekspertyzy eksploatacyjne i poawaryjne instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzenia dokumentacji projektowych, kosztorysów i specyfikacji technicznych

Audyty oświetlenia ulicznego

Analizy oddziaływania linii wysokiego napięcia

Analizy rozpływów mocy i pozostałych parametrów sieci wysokiego napięcia

Nadzory autorskie i inwestorskie

Pomiary elektryczne

Impedancji pętli zwarcia (zerowania)

Rezystancji izolacji przewodów i kabli

Rezystancji uziemień

Rezystywności gruntu

Wyłączników różnicowoprądowych (RCD)

Natężenia i równomierności natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego

Luminancji i natężenia oświetlenia ulicznego

Pomiary jakości energii elektrycznej nowoczesnym analizatorem parametrów sieci elektroenergetycznej zgodnie z normą
PN-EN 50160:2010

Specjalistyczne pomiary prądów i napięć oscyloskopami cyfrowymi

Specjalistyczne pomiary fotometryczne źródeł światła, lamp wewnętrznych i zewnętrznych w tym pomiary temperatury barwowej CCT, współczynnika oddawania barw CRI i Ra, luminancji, widmowego rozkładu promieniowa świetlnego itp.

Strumienia świetlnego pojedynczych diod LED za pomocą kuli całkującej.

Kosztorysy i specyfikacje

Inwestorskie

Wykonawcze

Powykonawcze

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

SZUKASZ ODPOWIEDNICH SPECJALISTÓW

DO PRZYGOTOWANIA TWOJEGO PROJEKTU?